Windows 10 do ściągnięcia za darmo

2021-01-01 0 przez Pliki

Microsoft zaprezentował Windows 10, czyli następcę Windows 8.1. Firma specjalnie opuściła numer 9. Windows 10 do ściągnięcia za darmo dla użytkowników 8 i 7 ma być najpełniejszym ze wszystkich systemów i ma działać na największej ilości różnych urządzeń w historii.

Windows 10 do ściągnięcia za darmo

Naj­now­szy sys­tem Mi­cro­so­ftu zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny dla sze­ro­kiej gamy urzą­dzeń: kom­pu­te­rów oso­bi­stych, smart­fo­nów czy ta­ble­tów. Wszyst­kie one będą w sta­nie uru­cha­miać do­kład­nie te same apli­ka­cje, po­nie­waż system Windows 10 do ściągnięcia za darmo bę­dzie miał tę samą ar­chi­tek­tu­rę, nie­za­leż­nie od urzą­dze­nia. Od­świe­żo­na wer­sja menu Start łączy tę znaną ze star­szych sys­te­mów z ka­fel­ka­mi, któ­rych roz­miar bę­dzie można zmie­niać.

windows-10

Ko­lej­ny­mi no­wo­ścia­mi są przy­cisk Task View, który wy­świe­tla listę ak­tu­al­nie otwar­tych pro­gra­mów, czy praca na kilku wir­tu­al­nych pul­pi­tach.

De­biut Windows 10 do ściągnięcia za darmo dla kom­pu­te­rów na­stą­pił już 1 paź­dzier­ni­ka, ale była to wcze­sna wer­sja Tech­ni­cal Pre­view. Osoby, które są za­in­te­re­so­wa­ne te­sto­wa­niem, mogą przy­stą­pić do spe­cjal­ne­go pro­gra­mu Win­dows In­si­der (http://​windows.​microsoft.​com/​pl-pl/​windows/​preview-coming-soon) i już od jutra roz­po­cząć testy no­we­go sys­te­mu.

windows-10-menu-start

Fi­nal­na wer­sja Windows 10 do ściągnięcia za darmo dla obecnych klientów 8 i 7 ma zo­stała wy­da­na w 2015 r.,. Na pewno nie wcze­śniej niż w kwiet­niu, po­nie­waż wtedy od­bę­dzie się kon­fe­ren­cja Build 2015, na któ­rej przed­sta­wio­ne zo­sta­ną na­to­miast szer­sze in­for­ma­cje do­ty­czą­ce Uni­wer­sal­nych Apli­ka­cji Win­dows.